Κύριος Κατάλογος (OPAC)

Η συλλογή εντύπων τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης αποτελείται από περίπου 180.000 τόμους βιβλίων και 29 συνδρομές επιστημονικών περιοδικών συναφών με τα γνωστικά αντικείμενα των πέντε (5) Σχολών και των δεκαέξι (16) Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί ακόμη ειδικές συλλογές όπως της Γκρίζας Βιβλιογραφίας, των οπτικοακουστικών μέσων, των βάσεων δεδομένων και των στατιστικών εκδόσεων, ενώ στα Παραρτήματα της υπάρχουν θεματικές συλλογές που έχουν προέλθει από δωρεές.

Το υλικό ταξινομείται με το δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης DEWEY, καταλογογραφείται σύμφωνα με τους Αγγλοαμερικανικούς Κανόνες Καταλογογράφησης 2 και η θεματική ευρετηρίαση γίνεται βάσει των Θεματικών Επικεφαλίδων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου.

Η ταξιθέτηση του υλικού γίνεται σε βιβλιοστάσια ανοικτής πρόσβασης.

Η αναζήτηση του υλικού γίνεται από τον online Κατάλογο του Συστήματος Αυτοματοποίησης της Βιβλιοθήκης (V-Smart 2.0), είτε στα ειδικά τερματικά που υπάρχουν για τον σκοπό αυτό μέσα στην Βιβλιοθήκη, είτε από τον χώρο εργασίας κάθε χρήστη που έχει πρόσβαση στην Πύλη της Βιβλιοθήκης.

Πάροχος: 

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: