Κρατήσεις

Η Βιβλιοθήκη προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα κράτησης του υλικού της. Χρήστης ο οποίος χρειάζεται υλικό που είναι ήδη δανεισμένο μπορεί να γράφεται σε λίστα αναμονής. Υλικό που βρίσκεται σε λίστα αναμονής και επιστρέφεται παραμένει στην Βιβλιοθήκη για 12 ώρες για λογαριασμό του πρώτου χρήστη που βρίσκεται στη λίστα αναμονής. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού, το υλικό δανείζεται στον αμέσως επόμενο χρήστη.

H κράτηση του υλικού μπορεί να γίνει με την παρουσία του ενδιαφερόμενου στο Παράρτημα της Βιβλιοθήκης, αναφέροντας τα στοιχεία του και τα στοιχεία του προς κράτηση υλικού.