Φορητοί υπολογιστές για χρήστες

Η Βιβλιοθήκη προσφέρει την υπηρεσία δανεισμού φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (τύπου tablet και laptop) για χρήση εντός των Παραρτημάτων της για την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών αναγκών των χρηστών της. Σκοπός της υπηρεσίας είναι η εξυπηρέτηση των χρηστών που επιθυμούν να μελετήσουν στους χώρους των αναγνωστηρίων, αλλά δεν διαθέτουν προσωπικό φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές αξιοποιούν τις υπηρεσίες ασύρματου δικτύου (Wi-Fi) των Παραρτημάτων και εξασφαλίζουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης μέσω της Πύλης της. Η χρήση των σταθμών εργασίας πρέπει να πραγματοποιείται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να υποστηρίζεται η αποστολή του Πανεπιστημίου και να συνάδει προς τον ακαδημαϊκό του χαρακτήρα.

Η υπηρεσία δανεισμού φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (τύπου tablet και laptop) προσφέρεται στους εγγεγραμμένους χρήστες της βιβλιοθήκης που είναι μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό).