Αποθετήριο Κοινωνικοικονομικών Δεδομένων

Το Αποθετήριο Κοινωνικοοικονομικών Δεδομένων αναπτύχθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου» που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κοινωνικοοικονομικών δεδομένων που περιλαμβάνει υπηρεσίες:

  • κατάθεσης
  • τεκμηρίωσης
  • αναζήτησης
  • οπτικοποίησης και
  • μεταφόρτωσης κοινωνικοοικονομικών δεδομένων

Σκοπός της υπηρεσίας είναι:

  • η ανάπτυξη μιας ενιαίας βάσης κοινωνικοοικονομικών δεδομένων για τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου που θα εξασφαλίζει την αποφυγή συλλογής πολλαπλών όμοιων δεδομένων σε διαφορετικά σημεία του Ιδρύματος
  • η δημοσιοποίηση κοινωνικοοικονομικών δεδομένων που έχει συσσωρευτεί από την πολύχρονη ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του Ιδρύματος
  • η εξασφάλιση της ποιότητας και ομοιογένειας των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων που παράγονται από τα Τμήματα του Ιδρύματος

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες αναζήτησης, προεπισκόπησης και μεταφόρτωσης κοινωνικοοικονομικών δεδομένων, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Πρόσβαση στο Αποθετήριο Κοινωνικοικονομικών Δεδομένων

Πάροχος: 

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τύπος Πηγής: 

Θέμα πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: